صولت الدوله و جنگ جهانی اول

جنگ جهانى اول در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴/ ششم مردادماه ۱۲۹۳ شمسى آغاز شد و مستوفى الممالک نخست وزیر ایران در تاریخ اول نوامبر ۱۹۱۴ (آذز ماه 1293) بى طرفى ایران را در جنگ اعلام کرد. . اگر چه ایران در جنگ اعلام بى طرفى کرده بود اما ناحیه خلیج فارس در  ایران به طور فرعى تبدیل به محل وقوع جنگ میان بریتانیاى کبیر و آلمان (و نیز متحد آلمان یعنى امپراتورى عثمانى) شد. و انگلیسى ها در خلیج فارس به مقابله با آلمانى ها پرداختند. کشتى هاى آنها را ضبط و مصادره کرده، تجار آلمانى و اعضاى کنسولگرى را دستگیر کردند. و قوای انگلیش بوشهر را تصرف کرد و پرچم ملکه را در آنجا بر افراشت.

اما به دلیل شورش هایی که در این منطقه صورت گرفت ، آن ها شرایطى را هم براى تخلیه این بندر مهم تعیین کردند که از جمله آن عزل مهدیقلى خان مخبر السلطنه (که با صولت الدوله هم آهنگی هایی داشت) از حکمرانى فارس بود. 

 


ادامه مطلب ...