دارسی صاحب امتیاز نفت ایران هنگام شروع کارش در نفتون مسجد سلیمان، قرار دادی با خوانین بختیاری امضاء کرده بود که سالیانه سه درصد درآمد شرکت نفت را بایت حق الامتیاز زمین های بختیاری به آن ها پرداخت می کرد. و شرکت این مبلغ پرداختی به خان های بختیاری از شانزده درصد حق السهم دولت ایران کسر می کرد. این روش در سالهای قبل مورد عمل بود .

شرکت نفت ایران و انگلیس در مسجدسلیمان نفت کشف کرده و استخراج و از طریق آبادن صادر می کرد. ولی دولت انگلستان برای مصرف ارتش خود نیاز به نفت بیشتری داشت. به همین دلیل برای استخراج بیشتر شرکت نفت را تحت فشار قرار داده بود.شرکت نفت در راستای این مهم در سال1294 شمسی(1915 میلادی) بررسی هائی برای پیدا کردن نفت در  جزیره قشم به عمل آورد و  گزارش زمین شناسان حاکی از وجود نفت در این منطقه بود به همین جهت شرکت تجهیزات اکتشاف نفت را به جزیره قشم وارد کرد و عملیات چاه شماره یک قشم در سال 1295 شمسی ( 1916 میلادی) در قشم آغاز شد .  


ادامه مطلب ...