دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

سهم سه درصدی از قرارداد نفت در سرزمین قشقایی برای ایلخان صولت الدوله؟

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب