دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

معرفی فرهنگ قشقایی

تلاش برای توسعه فرهنگ قشقایی نه تنها در ایران بلکه در خارج نیر ادامه دارد. این فیلم در جشن نوروزی در آمریکا توسط دوستان گرامی آقایان اشکبوس طالبی و علیرضا جهانگیری با کمک دیگر عزیران قشقایی راه اندازی شده است

http://www.youtube.com/watch?v=9V9nRt70des