دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

تلاش برای توسعه فرهنگ قشقایی نه تنها در ایران بلکه در خارج نیر ادامه دارد. این فیلم در جشن نوروزی در آمریکا توسط دوستان گرامی آقایان اشکبوس طالبی و علیرضا جهانگیری با کمک دیگر عزیران قشقایی راه اندازی شده است

http://www.youtube.com/watch?v=9V9nRt70des