نوشته زیر توسط کاراتاو از دانشگاه قرقیز اتالاک به رشته تحریر در آمده است. در این نوشته با تکیه بر تقسیم اقوام مختلف ترک زبان بین مناطق مختلف و قبایل گوناگون از جمله اُغوز - قرقیز و آلان ها در مورد قوم قشقا می نویسد:

......در رابطه با ترکان شرقی، شعبه ای از ترکان اولیه کاگانیتها: بایان ها/بایندرها، که یکی از بازمانده های قبایلی بودند که دولت ها اولیه را در منطقه هانیش تشکیل دادند و اینان از طوایف وابسته به قبیله (قشقا) در قرقیزستان بودند و نوعی همبستگی با بچن ها/باجانخ ها داشته و ارتباط نسبی نیز با کنگرها داشتند.

در نوشته نام بسیاری از طوایف و اقوام ترک که در قرقیز و اغوز حضور داشته اند نام برده شده و آرم و نشان آن ها را ذکر کرده است که بیشتر آن ها در ایل قشقایی و در میان ترکان ایران شناخته شده اند.