آید بهار و پیرهن بیشه نو شود      ×

  نوتر  بر  آورد گل  اگر ریشه نو شود

زیباست روی کامل سبزت کلاه نو           

    زیباتر آنکه در سرت اندیشه نو شود

نو روز سال نو بر دوستان؛ نو و خجسته باد. در سال نو، همه آرزو کنیم که جملگی دارای اندیشه های نو برای نوآوری و نوسازی در زندگی  و آباد سازی ایران زمینی نو  باشیم.


نوروز دّرداری(فولادی)