کتاب مدیریت ژاپنی را در سال 1371 در تهران منتشر کردم. ما در آن زمان در جنگ با عراق بودیم و همه نهادهای کشوری در خدمت نیروهای جبهه قرار داشتند و صنایع ما گرفتار تحریم ها و منابع مالی به دلیل کاهش صدور نفت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته بود. دولت مردان به دنبال راه های بهتر برای مدیریت موسسات بودند. و چه فرصت مناسبی برای تجدید ساختار ها و سازمان های کم تحرک و بی بهره بود. بعد ها که جنگ تمام و درآمد های نفتی فزونی یافت مدیریت و نظام های مدیریت و بهره وری ها به فراموشی سپرده شدند و دلارهای نفتی جای مدیریت های کارساز و توانا را گرفت.

بررسی نظام های مدیریت جهان مورد توجه بود و من هم در همین راستا مشغول مطالعاتی بودم. مدیریت ژاپن یکی از موضوع های مورد بررسی بود. مدیریت آمریکایی و چین هم در آن مطالعات جای داشتند که در نوشتارهای بعدی به آن ها هم اشاره خواهم کرد.

  مطالب این کتاب قبلا به صورت سلسه مقالاتی در نشریه صنعت بهتر برای سازمان گسترش و نوسازی ایران چاپ کرده بودم. این مطالب در راستای مطالعاتی بود که  در رابطه با نظام مدیریت مشارکتی در ایزان انجام می دادم. نتایج مطالعات  مزبور به صورت نظام پیشنهاد ات در کشور مدون و در بسیاری از موسسات به اجرا درآمد و هم اینک نیز در قسمت اعظم موسسات دولتی و خصوصی مورد استفاده است. 2 صفجه از مقدمه این کتاب را که باور مرا در مورد ارزش و اعتبار نیروی انسانی است در این صفجه به نمایش می گذارم. کشور ما هنگامی می تواند به تنگناها پاسخ مناسب داده و آن ها را از سر راه بردارد که: مدیران را بر اساس شایسته سالاری انتخاب و نظام مشارکت کارکنان را در همیاری و همکاری به این مدیران مورد توجه و استفاده قرار دهد. راز موفقیت زاپن در کتاب مدیریت زاپنی همین مسیر را نشان می دهد. کشورهایی مانند کره- مالزی و دیگران هم همین وسیله یا استراتزی را انتخاب کرده اند.