آیا دوستان قشقایی می دانند وی که بود و با قشقایی ها چه رابطه ای داشت؟؟