در بررسی و مطالعاتی که در مورد قوم قشقا در چند سال پیش انجام می دادم  به نوشته ای بر خوردم که از حضور این قوم در زمان تیگلات-پیلسر سوم  سلطان آشور حکایت می کرد. من این روایت را در کتاب تاریخ گمشده قوم قشقایی درصفحه 128 درج کرده ام. از آن زمان در پی دست یافتن به متن سنگ نوشته این پادشاه در مورد قوم قشقایی بوده ام. اخیرا متن این سنگ نوشته را پیدا کردم.

 تیگلات-پیلسر سوم  از سال - ۷۴۵ تا ۷۲۷ پیش از میلاد - به پادشاهی آشور رسید. وی دومین پادشاه بزرگ آشور است که یک سازماندهی، اجتماعی، نظامی و سیاسی منظم و پیشرفته ای را در آن کشور پیاده کرد و نیرومندی مجدد آشور مقارن با سلطنت وی است. این پادشاه، طی نخستین لشکرکشی خویش علیه ماد در سال - ۷۴۴ پ. م. - با مانتا که ار متحدبن فوم ماد بود تماس عملیاتی داشت.

تیگلات پیلسر در سال - ۷۴۴ ق. م - حملاتی پیاپی را به ماد آغاز کرد که به مدت چند سال دوام داشت، او ایالات «آراز یاش» و «بیت سانگی» و منطقه «اوشکاکان» را تسخیر کرد و شماری از ساکنین آنجاها را به شمال سوریه و فنیقیه تبعید کرد. او در سنگ‌نوشته‌ای نام طوایفی را که اسیر برد، آورده‌است.

 


ادامه مطلب ...