رضا خان و انتخاب نماینده قشقایی ها در مجلس شورای ملی

انتخاب ابراهیم ضیاء ضیاءالواعظین به نمایندگی از ایل قشقایی در مجلس شورای ملی

بر طبق دستور رضا خان، امروز(٢٥ آذر ١٣٠٢) به ارکان حرب کل قشون ابلاغ شد دو تلگرام رمز به سردارعشایر صولت الدوله و رئیس تیپ فارس فرستاده شود و تأکید گردد «ضیاءالواعظین باید از آن حدود انتخاب شود، ولو شده سردارعشایر، ضیاءالواعظین را به جای خودش هم انتخاب نماید باید این کار انجام گیرد.»[1]

تأکید وزیر جنگ به انتخاب ضیاءالواعظین: امروز برای چندمین بار به والی فارس تأکید شد که ضیاءالواعظین باید به مجلس شورای ملی راه یابد. رضا خان خطاب به نصرتالدوله تلگرامی فرستاد و چنین آورد: «چون به انتخاب حتمی ضیاءالواعظین علاقهمند هستم قدغن فرمایید در انتخاب مشارالیه از قشقایی بذل مساعی نموده و جدیت کامل به عمل آورند که بدون تردید به سمت نمایندگی قشقایی معین شود.»[2]

مخالفت رضا شاه با انتخاب ضیاء الواعظین:در همین دوره ابراهیم ضیاء الواعظین به نام ایل قشقایی نامزد انتخابات مجلس بود. نامه ای از رضا خان هنگامی که وزیرجنگ و فرمانده کل قوا بود در دست است که (حسن نظر) برای انتخاب وی به نمایندگی ندارد ولی چون احمد شاه با او مخالفت دارد و امر فرموده اند از آنجا تبعید شود البته در صورتی که انتخاب شود اسباب دلتنگی است. ....


رضا خان تلگرافی به صولت الدوله نموده و اعتراض خود را به نامزدی وی اعلام می کند:«


هشدار رضا خان به صولت الدوله در رابطه با انتخاب ضیاء الواعضین

امروز(٢٢ خرداد ١٣٠٢ - ١٢ ژوئن ١٩٢٣- ٢٦ شوال١٣٤١) رضا خان وزیر جنگ در تلگرامی به صولت الدوله سردارعشایر چنین گفت: «از قرار اطلاع جنابعالی مشغول اقداماتی هستید که ضیاءالواعظین را انتخاب نمایید.» رضا خان به صولت الدوله یادآوری کرد که این موضوع خلاف نظر احمدشاه است؛ «از این مسئله به کلی صرفنظر نمایید.»[3]

و در تلگرام دیگری رضا وزیر جنگ دستور مستقیم برای جلوگیری از انتخاب وی را صادر می کند. ولی والی فارس پاسخ می دهد که انتخابات خاتمه یافته و اقدامی دیگری مقدور نیست و به این ترتیب وی وارد مجلس شد و به انتقال سلطنت به رضا خان هم رای داد ولی بعد از صدارت رضا شاه وی نتوانست ادامه دهد و کنار گیری کرد.


[1] اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، س ١٣٠٢، پ ١٧، ص ٣١٨.

[2] همان، پ ١٧، ص ٣٢٨.

[3]  اسناد موسسه - همان، پ ١٧، ص ٥٠٨.


/ 0 نظر / 34 بازدید