علامت پرچم (تامقای) قوم قشقایی

Kyrgyz and Oguz Tamgas

این نوشته از کتاب جامع التاریخ  رشیدالدین فضل الله همدانی نقل شده است. بخش هایی از کتاب های همدانی در ایران به چاپ رسیده اند. اما در این کتاب ها که در ایران منتشر شده اند ذکری از اقوام اغوز وقرقیز دیده نمی شود.

این متن احتمالا از کتاب  مبارک غازانی تاریخ قبیله های ترک و مغول است که در آن از نیاکان چنگیزخان و زندگانی وی را از کودکی تا جهانگیری و فرمانرواییش نگاشته شده و کتاب آمیخته ای است از اسطوره و تاریخ .

همچنین متن کتاب شامل تاریخ فرمانروایی فرزندان چنگیزخان در آسیای میانه ، دشت قپچاق و چین و نیز ایلخانان مغول در ایران از هولاکو تا غازان خان است . مؤلف در جای جای کتاب اطلاعات فشرده ای از تاریخ معاصر خود را نیز ذکر کرده که از ویژگیهای این اثر به شمار می آید. من به متن فارسی این کتاب دسترسی پیدا نکردم .

متن زیر:

علامت(نشان اجاق) و نام  و معنی طوایف مختلف ترکان در قرقیزها و آغوزها-  در قرن سیزدهم است که توسط نویسنده ای ترکیه تبار  منتشر شده است.

قشقا در این فهرست هم در طوایف قرقیز است و هم در میان ترکان آغوز به معنی شاهین  از آن نام برده شده است.

It is clear that many tribes split into fractions that joined different juz unions; in one union they may have been rated as a tribe, in another as a seok clan, and vice-versa, in that respect, for example, are interesting the traces of Alachins or Alats, Ch. Bo-ma 駁馬 / 驳马, Bila, and Boma-Di 駁馬氐, “Skewbald horses”, who presently are among Turkey Oguzes, Kyrgyzes, and Altaians, and who in the 13th century were listed with Oguzes and Kyrgyzes. Tamgas also help in identification of the tribes that changed their appellation, or fractioned into separate tribes with new ethnonyms. Note: in Turkish ”ğ” is silent, like ”gh” in ”night”, ”doğan” is pronounced ”doyan”. A part of the table apparently did not fit into the printing space, and for those clans we unfortunately do not have their tribal birds that help in identification of the affiliation. Reshideddin
Cami’üt-Teyarih
13th century source Kyrgyz and Oguz Tamgas Kyrgyz Tribes and ClansOguz Tribes and Clans Tamga Meaning or name English Turkish   Subclan Turkish    Bagısh Bağış   Bayat Bayat   White Eagle   Monollar (Mongols) Monğollar   Alka-evli Alka-evli   White Eagle   Saruu (Yellow) (conjugal) Saruu   Kara-evli Kara-evli   White Eagle   Kosh (double) (Mungush) Koş (çift) (Munguş)   Kara-evli Kara-evli   White Eagle   Bölök cal (another mane) Bölök cal (başka yele)   Yaparlı Yaparlı   Eagle   Kara Bagish Kara Bağış   Avshar Avşar   Grey Eagle   Kaychi (crosses) Kayçı (çarpı)   Kızık Kızık   Grey Eagle   Azık Azık   Begdili Begdili   Grey Eagle   Saruu Saruu   Begdili Begdili   Grey Eagle   Alakchin (Ch. Boma) Alakçın   Karkın Karkın   Grey Eagle   Kara Saadak (Kesek) Kara Saadak (Kesek)   Dodurga Dodurga   Eagle   Munduz Munduz   Döger Döger   Eagle   Kashka (Yellow) Kaşka (Saruu)   Bichene Biçene   Hawk   Borü (wolf) Borü (kurt)   Bichene Biçene   Hawk   General Kirgiz (“Tanhuyyao”) General Kırgız (“Tanhuyyao”)   Bichene Biçene   Hawk   Tekejim (Yellow) Tekecim (Saruu)   Chavındır Çavındır   Hawk   Tonon (Kıtay) Tonon (Kıtay)   Chebni Çebni   Hawk   Kagalmay (Mongols) Kagalmay (Monollor)   Salur Salur   Billygoat   Kosh (Döölös) Koş (Döölös)   Eymür Eymür   Billygoat   Borü (wolf) Börü (kurt)   Alayundlu Alayundlu   Billygoat   Kogoru (qiray) Kogoru (qiray)   Kinik Kınık   White Falcon   Mamatberek (Basısh) Mamatberek (Basış)   Kinik Kınık   White Falcon   Kagalmay (Monollor) Kagalmay (Monollor)   Kinik Kınık   White Falcon   Munduz Munduz   Yiva Yıva   White Falcon   Kashka (Saruu) Kaşka (Saruu)   Bayindur Bayındur       Solto (Ay tamga) Solto (Ay tamga)   Chavindir Çavındır       Bugu (Bugu) (Mist?) Buğu (Buğu)   Bayat Bayat       Tata (Solto) Tata (Solto)   Bayat Bayat       Tömön (Kitay) Tömön (Kıtay)   Bayat Bayat       Ak deri (Shayak) Ak deri (Şayak)   Yazir Yazır       Kirk Uul (Saruu) Kırk Uul (Saruu)   İğdir İğdir       Arik (Bugu) Arık (Buğu)   Alayundlu Alayundlu       Bagish (Bagish) Bağış (Bağış)   Bichene Biçene       Kara Bagish (Adigine) Kara Bağış (Adigine)   Chebni Çebni       Monollar Monollar   Üregir Üregir       Kagalmay (Cherik) Kagalmay (Çerik)   Chebni Çebni       Kosh (Saruu) Koş (Saruu)   Begdili Begdili       Bagish (Bagish) Bağış (Bağış)   Bayindur Bayındur       Börü (Adigine) Börü (Adigine)   Kinik Kınık       Kolpoch (Saruu) Kolpoç (Saruu)   Yazir Yazır       Tuura (Shartlar) Tuura (Şartlar)   Kayi Kayı       Adigine Adigine   Kinik Kınık       Alakchin, Kolpos (Saruu) Alakçın, Kolpos (Saruu)   Kayi Kayı       Kashka (Saruu) Kaşka (Saruu)   Bayindur Bayındur       Togorok (baarin) Togorok (baarin)   Eymür Eymür       Kaman (Basiz) Kaman (Basız)   Avshar Avşar       Kushchu (Kushchu) Kuşçu (Kuşçu)   Yiva Yıva       Mamatberek Mamatberek   Salur Salur       Monollar Monollar   Begdili Begdili       Bugu (Bugu) Buğu (Buğu)   Büğdüz Büğdüz       Alakchin (Saruu) Alakçın (Saruu)   Dodurğa Dodurğa      

 با توجه به این متن مستند آرم قوم قشقایی به شکل زیر است:
/ 0 نظر / 307 بازدید