فهرست کتاب ها و مقالات در مورد قشقایی


1.

نقدی بر کتاب «تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی»

نویسنده: احتشامی، لطف الله

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » مهر 1383 - شماره 84

(6 صفحه - از 58 تا 63)

2.

واژه قشقایی در اسناد صفویه

نویسنده: احتشامی، لطف الله

نشریه: تاریخ » گنجینه اسناد » زمستان 1380 - شماره 44

(14 صفحه - از 14 تا 27)

3.

زمزمه چشمه سار: نگاهی به موسیقی ایل قشقایی

نویسنده: بهمنی، پروین

نشریه: فرهنگ و هنر » عروس هنر » آذر 1382 - شماره 25

(2 صفحه - از 40 تا 41)

4.

نگاهی به موسیقی ایل قشقایی

نویسنده: بهمنی، پروین

نشریه: فرهنگ و هنر » عروس هنر » اسفند 1382 - شماره 28

(3 صفحه - از 41 تا 43)

5.

موسیقی و حکیم قشقایی

مترجم: محمد زاده صدیق، حسین

نشریه: فرهنگ و هنر » مقام موسیقایی » تیر و مرداد 1385 - شماره 49

(6 صفحه - از 41 تا 46)

6.

بازی هلی در ایل قشقایی

نویسنده: محمدی، هاشم

نشریه: فرهنگ و هنر » مقام موسیقایی » مهر 1385 - شماره 51

(2 صفحه - از 43 تا 44)

7.

گزارشقشقایی نام یک شهید تئاتر است!

گزارشگر: سرابی، علی

نشریه: فرهنگ و هنر » صحنه » دی 1383 - شماره 36

(6 صفحه - از 32 تا 37)

8.

دریچه: از میان گرد و خاک کوچ بهاره عشایر قشقایی

نویسنده: امیر خانی، رضا

نشریه: فرهنگ و هنر » مهر (فرهنگی، هنری، اجتماعی) » 21 اردیبهشت 1383 - شماره 43

(2 صفحه - از 8 تا 9)

9.

معرفی پژوهش (هنر قالی باقی در بین عشایر قشقایی فارس نوشته فرشته شیوا)

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه هنر » مرداد و شهریور 1379 - شماره 23 و 24

(1 صفحه - از 99 تا 99)

10.

نقد ادبی: تغزل در قشقایی

ناقد: احتشامی هونه گانی، خسرو

نشریه: فرهنگ و هنر » کلک » اردیبهشت و خرداد 1370 - شماره 14 و 15

(10 صفحه - از 131 تا 140)


11.

نقش قشقایی ها در نهضت ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد

نویسنده: نصیری طیبی، منصور

نشریه: علوم سیاسی » تاریخ روابط خارجی » تابستان 1382 - شماره 15

(26 صفحه - از 5 تا 30)

12.

معرفی سندقشقایی ها و جنگ جهانی دوم: رقابت های انگلستان و آلمان در جنوب ایران

نویسنده: نصیری طیبی، منصور

نشریه: علوم سیاسی » تاریخ روابط خارجی » بهار 1383 - شماره 18

(32 صفحه - از 125 تا 156)

13.

علما، حکومت و عصر میرزا جهانگیرخان قشقایی

نویسنده: میرزایی، غلامرضا

نشریه: علوم سیاسی » بازتاب اندیشه » اسفند 1380 - شماره 24

(2 صفحه - از 72 تا 73)

14.

زوال تدریجی گویش ترکی قشقایی

نویسنده: حسن آبادی، سیاوش

نشریه: زبان و ادبیات » گویش شناسی » دوره سوم، زمستان 1385 - شماره 1 و 2

(8 صفحه - از 53 تا 60)

15.

خلع سلاح عشایر قشقایی فارس در دوره ی پهلوی (1357 - 1304 هجری شمسی)

نویسنده: کشکولی، فاطمه

نشریه: تاریخ » رشد آموزش تاریخ » تابستان 1389 - شماره 39

(9 صفحه - از 47 تا 55)

16.

تاریخ ایل قشقایی

معرف: الیاسی، علی احمد

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » آبان 1389 - شماره 150

(3 صفحه - از 115 تا 117)

17.

جهانگیر خان قشقایی

نویسنده: واعظ جوادی،اسماعیل

نشریه: فلسفه، کلام و عرفان » جاویدان خرد » پاییز 1354- سال اول - شماره 2

(14 صفحه - از 52 تا 65)

18.

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس، طایفه عمله، تیره صفی خانی : ارائه الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه ای

نویسندگان: صالحی ده پادکانی،هاجر - برادر،رؤیا - رضایی شریف آبادی،سعید

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » زمستان 1388 - شماره 80 (علمی-ترویجی)

(12 صفحه - از 53 تا 64)

19.

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس طایفه عمله تیره صفی خانی ارائه الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه ای

نویسندگان: صالحی ده پاکانی،هاجر - برادر،رؤیا - رضایی شریف آبادی،سعید

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » اطلاع شناسی » تابستان 1388 - شماره 24

(14 صفحه - از 145 تا 158)

20.

پیرامون مشکل همیشگی فقر اندیشه و فقدان ذهنیت: دو روی یک سکه: برای ملکی بی بیقشقایی، خانم نازلی و آقای کاوه بیات

نویسنده: ادیب، علی رضا

نشریه: فرهنگ و هنر » مقام موسیقایی » تابستان و پاییز 1378 - شماره 5

(6 صفحه - از 132 تا 137)

 


21.

ماجرای قتل ملک عابدی و پیامدهای آن در فارس

نویسنده: سیاه پور، کشواد

نشریه: تاریخ » مطالعات تاریخی » پاییز 1386 - شماره 18

(54 صفحه - از 214 تا 267)

22.

روزگار پر التهاب

ناقد: چگینی، محمد

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اسفند 1388 - شماره 142

(7 صفحه - از 69 تا 75)

23.

بحران فارس

نویسنده: نصیری طیبی، منصور

نشریه: تاریخ » زمانه » شهریور 1382 - شماره 12

(8 صفحه - از 58 تا 65)

24.

چند سند تاریخی درباره کشمکش های حبیب الله خان قوام الملک و اسماعیل خان صولت الدوله

نویسنده: فروزانی، سید ابوالقاسم

نشریه: علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » بهار 1384 - شماره 53 (علمی-پژوهشی)

(22 صفحه - از 121 تا 142)

25.

زندگی کوچندگان

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » آذر 1384 - شماره 230

(4 صفحه - از 22 تا 25)

26.

بررسی اجمالی گویش کرسی

نویسنده: سلامی، عبدالنبی

نشریه: زبان و ادبیات » گویش شناسی » بهمن 1383 - شماره 3

(18 صفحه - از 39 تا 56)

27.

تاریخ نگاری جوامع گمشده

نویسنده: حسن آبادی، ابوالفضل

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اسفند 1388 - شماره 142

(6 صفحه - از 2 تا 7)

28.

خیزش فارس در جنگ جهانی اول

نویسنده: پرتو، افشین

نشریه: اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » آذر و دی 1377 - شماره 135 و 136

(18 صفحه - از 70 تا 87)

29.

تنوع در بافت، اشتراک در فرهنگ

مصاحبه کننده: فرزین، کیوان - مصاحبه شونده: حمیدی، حسین

نشریه: فرهنگ و هنر » مقام موسیقایی » آذر 1381 - شماره 17

(2 صفحه - از 62 تا 63)

30.

آهنگ گرایلی

نویسنده: بهمن بیگی، محمد

نشریه: فرهنگ و هنر » مقام موسیقایی » اسفند 1382 و فروردین 1383 - شماره 26

(4 صفحه - از 52 تا 55)

ابخانه معلم: سپیده دم در ایران (خاطره نویسی و تاریخ نگاری)

معرف: جوادیان، مسعود

نشریه: روان‌شناسی و علوم تربیتی » رشد معلم » اردیبهشت 1377 - شماره 134

(4 صفحه - از 48 تا 51)

32.

اندیشه هایی در شناخت ایلات و عشایر

نویسنده: شهبازی، عبدالله

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » اسفند 1366 - شماره 48

(6 صفحه - از 18 تا 23)

33.

بیست سال تلاش (شاهکارهای فرش بافی فارس نوشته سیروس پرهام)

معرف: یاوری، حسین

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه هنر » مرداد و شهریور 1379 - شماره 23 و 24

(4 صفحه - از 18 تا 21)

34.

نهضت جنوب؛ آخرین حرکت بزرگ ایلی

نویسنده: نیک بخت، رحیم

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » دی و بهمن 1382 - شماره 75 و 76

(1 صفحه - از 205 تا 205)

35.

بتاب ای ماه ایل من

نشریه: فرهنگ و هنر » مقام موسیقایی » آذر 1383 - شماره 33

(1 صفحه - از 71 تا 71)

36.

قبایل و جامعه مدنی

نویسنده: لویس بک

نشریه: علوم انسانی » ایران نامه » پاییز 1374 - شماره 52

(34 صفحه - از 523 تا 556)

37.

آموزش کوچندگان

مصاحبه شونده: بهمن بیگی، محمد

نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » آذر 1384 - شماره 230

(9 صفحه - از 5 تا 13)

38.

فهرست مقالات فارسی عشایری بعد از انقلاب اسلامی (2)

نویسنده: شاه حسینی، علی رضا

نشریه: جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » تابستان 1377 - شماره 10

(44 صفحه - از 199 تا 242)

39.

نامه ی کاشانی به مصدق در 27 مرداد 1332 از دیدگاه سندشناسی

نویسنده: افشار، ایرج

نشریه: زبان و ادبیات » حافظ » 

/ 0 نظر / 37 بازدید