سید ابراهیم ضیاء،)ضیاء الواعظین ( نماینده ایل }قشقایی{ در مجلس که بود؟

و به تهران آمد و در دورۀ پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراى ملى نماینده ایل قشقایی در مجلس شورای ملی ایران بود. روزنامۀ او نیز
گاه گاهى منتشر مى شد، تا این که در سال 1311 خورشیدى به علت انتشار مقاله اى تحت عنوان اى مرد بزرگ که به رضا شاه خطاب کرده
بود، روزنامه توقیف شد. مقالۀ اى مرد بزرگ سلسله مقالاتى بود خطاب به شاه. فرازهایى از آن مقالات را ذیلا مى آوریم:
اى مرد بزرگ، با خدا باش. روز به روز رابطۀ خود را با خدا محکم تر کن. مبادا روزى « : در شمارۀ 77 مورخ 17 فروردین 1311 مى نویسد
اى مرد بزرگ، از بیگانگان باید « : و در شمارۀ 80 مى نویسد ». بیاید که رابطه ات با خدا قطع گردد و رفتار تو با خلق تو را از خدا دور سازد
احتراز کرد، مخصوصا که به ناموس و دارایى تو چشم دوخته و رفتار عبرت آمیزش نسبت به همسایگان مشهود است. ازنظر دورمدار که
چنین بیگانه اى دوست و صدیق نمى شود. از او برحذر باش و از غدرش بیندیش؛ مبادا در خانۀ تو راه یابد و با یاران و نزدیکانت دمساز شود.
براى آن که از شّر اجانب برکنار و از کیدشان ایمن باشى، تا به اثبات هنر و لیاقت کامیاب گردى، کارهاى بزرگ انجام دهى، آوازه ات بلند
شود و آثار مهمى از تو باقى ماند، قبل از هر کارى اجنبى پرستان را در هر لباس و داراى هر رتبه و مقامى که باشند خوار دار و گناهانشان را
برشمر و بنیادشان را از بیخ و بن برکن که اگر آنان دست یابند بر تو ابقاء نکنند و تا تو را نابود نسازند و دودمانت را بر باد ندهند آرام
ننشینند. گفتۀ دانشمند ایرانى را به کار بند که مى فرماید:
هر آن دارى که شاخش سر به در بى -مدامش باغبان خونین جگر بى
» بیاید کندنش از بیخ و از بن - اگر بارش همه لعل و گهر بى
درج این مقالات سبب شد که روزنامۀ ایران آزاد توقیف شود و ضمنا دورۀ نمایندگى ضیاء الواعظین در مجلس نیز خاتمه پیدا کرد و این دو
باعث شد که او از کار سیاست کناره گیرى نموده تا آخر عمر گوشه گیرى و انزوا اختیار کند.
سیّد ابراهیم ضیاء براى امرار معاش و ادارۀ زندگى ناچار به کسب شد و مدتى به شغل زراعت
پرداخت و سپس در سال 1315 خورشیدى در میدان بهارستان تهران شرکت روزى را تأسیس کرد که
در واقع مغازۀ خواربار فروشى بود. از خدمات مهم او تأسیس مدرسۀ صنعتى فارس در شیراز بود که در
دوران نمایندگى خود در مجلس، اساس آن را بنا کرد. این مدرسه در محل مقبرۀ محمّد رحیم
خان فرزند کریم خان بنا شد و داراى ماشین هاى آهنگرى، نجّارى، رنگرزى و لوازم کشاورزى
بود. کتابى هم از او در رابطه با همین مدرسه، به نام راپرت مدرسۀ صنعتى فارس به جا مانده
i i . است.سید ابراهیم ضیاء نماینده قشقایی سرانجام در سوم خردادماه 1322 خورشیدى در تهران درگذشت

/ 1 نظر / 66 بازدید
مهشيد خانم

سلام دوست من خوبي؟وبلاگتو ديديم دلم نيومد نظر ندم واست.اگه دوست داري بازديد وبلاگت بره بالا و افراد زيادي هر روز بهت سر بزنن به سايت زير برو و با بزرگترين دايرکتوري وبلاگنويسان تبادل لينک کن. www.mihanlinks.ir