زندگی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟

                

                               زندگی چیست؟

زندگی چیست ؟ نقشی با خیال آمیخته       

                                        راحتی با رنج و شوری با ملال آمیخته

پرتو لرزان امید، این چراغ زندگی     

                                                  شعله ای با باد محال آمیخته

این مکان چیست ؟، وین انسان کبر اندوز کیست ؟

                                      قصه ای از هر طرف با صد سوال آمیخته

آن بلند اختر سپهر، وین تبه گوهر زمین        

                                          هیچ در هیچ و خیال اندر خیال آمیخته

هر یقینش با هزار ریب و شک در ساخته      

                                          هر دلیلش با هزاران احتمال آمیخته

مرگ دانی چیست؟ درسی با هراس آمیخته     

                                          یا سکوتی جاودان، با قیل و قال آمیخته

الغرض گر نقش هستی را نکوبید کسی            

                                    یک جهان زشتی است با قدری جمال آمیخته

           ‍                                           (ژاله قائم مقامی)

 

واقعا زندگی چیست؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 55 بازدید